Imago: ROOT

Imago: Discere linguam Sinensem

Discere linguam Sinensem

Impressum DESIRE SIGHTS BRIDGE

Homines adulescentes in Sinis ita dicunt linguam Britannicam ut tu. Itaque indicem verborum pro discipulis scriptum in lingua Sinensi et lingua Britannica componimus. Si verbum novum adere cupis, id omni tempore potes.

Learn how to speak Chinese:
你好 [nǐ hǎo] hello
世界 [shì jiè] world

零 [líng] zero
一 [yī] one
二 [èr] two
三 [sān] three
四 [sì] four
五 [wǔ] five
六 [liù] six
七 [qī] seven
八 [bā] eight
九 [jiǔ] nine
十 [shí] ten
百 [bǎi] hundred
千 [qiān] thousand

秒 [miǎo] second
毫秒 [háo miǎo] millisecond

人 [rén] man
木 [mù] tree, wood
舍 [shè] house
山 [shān] mountain
川 [chuān] river
田 [tián] field
花 [huā] flower
曲 [qǔ] music
生态 [shēngtài] ecology

学校 [xué xiào] school
老师 [lǎo shī] teacher
师父 [shī fu] master
学生 [xué shēng] pupil
我爱你 [wǒ ài nǐ] I love you, Ich liebe Dich

黑 [hēi] black
白 [bái] white
红 [hóng] red
绿 [lǜ] green
蓝 [lán] blue
粉 [fěn] pink
黄 [huáng] yellow

上 [shàng] above
中 [zhōng] middle
下 [xià] below

凸 [tū] convex from latin convexus
凹 [āo] concave from latin concavus

[fáng] house, room a person lives behind a door
里 [lǐ] neighborhood

现代建筑 [xiàn dài jiàn zhù] modern architecture
智能建筑 [zhì néng jiàn zhù] intelligent house

奔驰 [bēn chí] speed
迈巴赫 [mài bā hè] maybach
奥迪 [ào dí] secret power
宝马 [bǎo mǎ] precious horse
保时捷 [bǎo shí jié] guaranteed victory
大众甲壳虫 [dà zhòng jiǎ ké chóng] beetle

盖房子如同造汽车 building a house like an automobile

Musica (MIDI notae): The Beatles (Paul McCartney), first Apple Records Single, Hey Jude, 1968
Legere sine musica →